Kontakt redaksjonen ved Alexander Meyer

Om Grønn megafon

Hva er Grønn Megafon?

Grønn Megafon er en miljøavis, laget av og for elever og lærere i skolen. Formålet med nettavisen er å inspirere både elever og lærere til å sette miljøet høyere på timeplanen.

Grønn Megafon gir elever mulighet til å presentere miljørelaterte prosjekter de har jobbet med på skolen. Å lese om andres gjennomførte prosjekter kan inspirere både elever og lærere ved andre skoler og gjøre det lettere å komme i gang med egne prosjekter.

Foto: Lene Hovi

Mennesker lærer ikke først og fremst ved å lese eller høre om noe. De lærer best ved å være aktive, medskapende og deltakende aktører. Skolen ønsker at elever skal lære å ta vare på naturen og miljøet. Da er det ikke nok å lære dem om miljøspørsmål. Da må de også få mulighet til å bidra til å ta vare på miljøet. Grønn Megafon gir elevene en mulighet til dette.

Trenger du inspirasjon for å komme i gang med et Grønn Megafon-prosjekt? Les her.

Trenger du informasjon om hvordan en artikkel på Grønn Megafon skal se ut? Les mer om dette her.

Hvorfor Grønn Megafon:

Skolens viktigste funksjon er å bidra til dannelsen og utdannelsen av dem som skal bygge morgendagens samfunn. I hvilken retning vil samfunnet utvikle seg hvis selve fundamentet for menneskenes eksistens svekkes? Grønn Megafon er laget for å være elevenes og skolens egen stemme i kampen for et godt miljø og en levelig planet også i fremtiden.

Grønn Megafon gjør det også lettere for skolen å utføre sitt formelle mandat: Skolens og opplæringens verdigrunnlag er blant annet tuftet på respekt for naturen og miljøbevissthet. I de nye lærerplanene for skolen står det blant annet at skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Videre står det at elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet og dermed også våre samfunn.

Foto: Stokpic – Pixabay

Under prinsipper for læring, utvikling og danning står det at et tverrfaglig tema er bærekraftig utvikling: «Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.» Videre kan vi lese følgende: «Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.» Grønn Megafon bidrar til alt dette.

“Verden er et fint sted og verdt å slåss for”

– Ernest Hemingway